1. Úvodem

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje (dále „KARP“), se sídlem Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary, IČ: 72053666, zapsaná dne 14. 1. 2010 Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vl. 726., o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává a spravuje. Subjektem údajů jste v případě, že činnosti zpracování vymezené níže provádíte svým jménem a na svou odpovědnost, ale také pokud tak činíte v zastoupení právnické osoby, která se například registruje na některou naší akci nebo do některého z našich programů.

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Tedy že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

2. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Osobními údaji jsou informace, které o Vás zpracováváme, a to například jméno, příjmení, místo bydliště a další.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.

2.1 Získávání osobních údajů od žáků/studentů/absolventů

Za účelem navázání spolupráce organizací a žáků/studentů/absolventů o Vás zpracováváme a předáváme různé kategorie osobních údajů. Určité množství údajů je při využití funkce přímé odpovědi na uvedenou nabídku spolupráce povinné, to jsou jen údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, telefon). Tyto informace zpracováváme a uchováváme k naplnění cílů portálu a také je zprostředkováváme prostřednictvím přímé odpovědi kontaktním osobám v organizacích.

Ostatní údaje žáci/studenti/absolventi uvádí ve svých životopisech, aniž by byly některé údaje výslovně požadovány. Není možné taxativně vyjmenovat osobní údaje, které organizacím prostřednictvím přímé odpovědi žáků/studentů/absolventů zprostředkováváme, neboť neexistuje jednotný vzor životopisu a každý zájemce o spolupráci může dobrovolně uvádět zcela odlišné údaje. V obecné rovině zpravidla dochází k zprostředkování těchto údajů (jméno, příjmení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy, aj.) V kategorii doplňkových informací obsažených v životopisech žáků/studentů/absolventů jde pouze o zprostředkování osobních údajů prostřednictvím přímé odpovědi kontaktním osobám v organizacích. Tyto informace Karlovarská agentura rozvoje podnikání nezpracovává ani neuchovává.

2.2 Získávání osobních údajů od organizace

Za účelem navázání spolupráce organizace a žáků/studentů/absolventů o Vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů.

Určité množství údajů je při registraci do portálu Pracujmespolu povinné:

 • Identifikační údaje (např. jméno, příjmení kontaktní osoby);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • adresní údaje (např. adresa sídla, adresa bydliště);
 • identifikační údaje společnosti (např. organizace, IČO);
 • údaje o pracovní pozici (např. zda je subjekt údajů zaměstnanec, v pozici statutárního orgánu);
 • informace o podnikání (slouží k představení organizace vůči potenciálním uchazečům o spolupráci));
 • informace sdělené Vámi (jakékoliv informace, které jsou obsahem registračního formuláře nebo vzájemné komunikace).

3. Použití osobních údajů

Primárním důvodem zpracování vašich osobních údajů je naplnění podstaty zřízeného webového portálu (propojení organizace a žáků/studentů/absolventů) a možnost Vás kontaktovat v případě Vašeho dotazu.

Vaše údaje dále můžeme zpracovávat pro:

 • zlepšení kvality našich služeb;
 • individuální kontakt prostřednictvím emailu;
 • provádění analýz a měření návštěvnosti.

Když navštívíte námi spravované webové stránky, zaznamenají naše webové servery tuto návštěvu pomocí využívání souborů cookies a analytických a marketingových nástrojů pro vyhodnocování návštěvnosti webu a úspěšnosti reklamních kampaní. To nám pomůže zlepšit funkčnost námi spravovaných webových stránek a reklamních kampaní.

Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor se potom odesílá zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru.

4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

K naplnění podstaty portálu, tedy propojování za účelem spolupráce žáků/studentů/absolventů a organizací zpracováváme a předáváme prostřednictvím přímé odpovědi v odpovědním formuláři osobní údaje žáků/studentů/absolventů třetím stranám (vždy konkrétní organizace na jejichž nabídku zájemce reaguje).

Kromě výše uvedených mají přístup k vašim osobním údajům i důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s funkčností našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

K vašim osobním údajům mají přístup pouze naši pověření zaměstnanci a pověření zaměstnanci organizací, na jejichž nabídku žák/student/absolvent zareagoval. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří soulad s GDPR zajišťují rovněž. Jsou to poskytovatelé následujících platforem Facebook, Google. Registrační údaje pro akce (jméno, příjmení, organizace/instituce) dokládáme také jako příjemci dotace, jsou však v rovině důvěrné (v režimu tzv. veřejnoprávního zpracování osobních údajů).

5. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu budeme uchovávat po dobu jejich zpracovávání. Kdykoli v průběhu této lhůty máte právo svůj souhlas odvolat anebo změnit jeho rozsah na níže uvedeném mailu.

6. Vaše zákonná práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@karp-kv.cz nebo písemně na adrese Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o., Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary.

Právo na informace

Máte právo znát zásady zpracování osobních údajů. Máte právo požadovat od nás informace, které údaje o vás zpracováváme. Ve lhůtě do 30 dní vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Právo na opravu údajů

Máte právo na opravu či doplnění zadaných údajů. Pokud si tak přejete, kontaktujte nás s informací o původních osobních údajích před opravou a aktuální osobní údaje. Aktualizujeme je co nejrychleji.

Možnost odhlášení

Pracujeme jen s údaji a kontakty, pro které jste nám dali souhlas, či jsou veřejně přístupné. Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o novinkách, našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Pokud byste s tím nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě elektronických newsletterů se z odběru můžete kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého newsletteru.

Právo na omezení zpracování

Máte právo omezit rozsah osobních údajů, které zpracováváme, nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru nebo odhlášením z odběru obchodních sdělení – pozvánek na naše akce)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě.

Právo na námitku

Máte právo vznést námitku zpracování Vašich osobních údajů. V této souvislosti Vás poprosíme o zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nebudeme moci Vaši žádosti vyhovět. Právo vznést námitku se řídí ustanovením článku 21 nařízení GDPR.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Na vaši žádost do 30 dnů vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Budeme ale moc rádi, pokud budete o vašich výtkách komunikovat nejprve s námi, abychom pochybení mohli napravit.

7. Právní Předpisy

Při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, mezi ty hlavní patří zejména:

 • Nařízení č. 2016/679/EU, obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR);
 • Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)

8. Účinnost a změny

Tyto zásady jsou účinné od 20. 10. 2021